Sködselråd

Rengöring och efterbehandling av kakel och klinkers

En tunn cementfilm kan ibland bli kvar efter fogning. De är viktigt att denna cementfilm avlägsnas så att inte smuts fastnar i ytan och att skötseln försvåras. Genom tvättning med sura rengöringsmedel kan normalt cementfilmen tas bort. Använd produkter som ”Klinkerrent” eller likvärdig, sur produkt. Fogarna skall vattenmättas före rengöringen och hela golvet skall sköljas med rent vatten efteråt.

Rengöring av keramiska väggar

Beklädnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel – diskmedel eller ”Allrengöring”. Vid kraftig nedsmutsning används i första hand mekanisk bearbetning med skursvamp eller skurborste kompletterat med alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt fogarna som smutsas lättast beroende på porositeten. Eventuella mjukfogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar, som bildats på grund av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt surt rengöringsmedel, t.ex. ättiksyra (ättiksprit). Fogarna vattenmättas före tvättningen. Observera att vissa kakelplattor kan ha glasyrer eller speciella dekorer som inte tål mekanisk bearbetning och kan vara känsliga för starkt sura rengöringsmedel. Kontrollera med leverantören före rengöring.

Avsluta all rengöring med att noga skölja med rent vatten och mjuk svamp. Torka med torr trasa.

Rengörning golv – torra utrymmen

Rengöringen av keramiska golv anpassas till ytornas smutsbelastning. Den dagliga rengöringen kan normalt bestå av torrmoppning som avlägsnar partiklar och damm.

Oglaserade, ej tätsintrade plattor

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs våtrengöring med vatten och återfettande rengöringsmedel/såplösning, normalt en gång per vecka. Behandling med såplösning ger på sikt effekt som liknar den man uppnår genom efterbehandling med klinker olja. Efter längre tids användning av golvet utan städning, eller efter särskilt kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”/”Grovrengöring”. Skölj med rent vatten efteråt.

Glaserade plattor, mosaik och tätsintrade plattor ”granitkeramik”

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs en våtrengöring med vatten och svagt alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste. Efter längre tids användning av golvet utan städning, eller efter särskilt kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och alkaliskt rengöringsmedel – Allrengöring”/”Grovrengöring”. Skölj med rent vatten efteråt.

Fläckborttagning

Spill och läckage skall alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden. Här följer några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel:

  • Livsmedelsfett, öl, vin, glass, hudfett, oljefilm, smörjfet, metallskrap av aluminium Alkaliskt rengöringsmedel  ”Allrengöring” eller ”Grovrengöring”, soda eller kaustiksodalösningar. Observera att alkaliska rengöringsmedel är avfettande och därmed uttorkande för huden. Skydda ögon, slemhinnor och hud.
  • Kalkutfällningar, cement och bruk, rostfläckar, metallskrap av stål Sura rengöringsmedel – ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit, ”Murtvätt”.
  • Färgspill av oljefärg/alkydfärg, motorolja, asfaltfläckar Lösningsmedel – lacknafta, T-grön
  • Gummi, stearin, parafin Lösningsmedel – aceton, sprit, T-röd, rengöringsbensin
  • Färgspill akrylatfärg Vatten – utspädning av färgen med mycket vatten och upptorkning
  • Färgfläckar som torkat Mekanisk rengöring – skrapning med rakblad Färgborttagningsmedel
  • Kraftigt färgande vätskor, t.ex. rödvin och rödbetsspad Alkaliskt och blekande rengöringsmedel – ”Klorin” i spädning efter tillverkarens rekommendation för fläckborttagning

Se även rekommendationer som respektive tillverkare lämnar för sina produkter.